Totstandkoming, achtergronden en literatuur

Totstandkoming
Voortdurend in ontwikkeling
Coördinatieplatform Zorgstandaarden
NAD

Totstandkoming

Deze digitale NDF Zorgstandaard is tot stand gekomen door de oorspronkelijke teksten van de Zorgstandaard uit 2007, de addenda ‘Diabetes type 1’ (volwassenen en kinderen en adolescenten) en ‘Diabetes en zwangerschap’ en de e-Diabetes kernset in het nieuwe format van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden te plaatsen. Dit revisie traject is financieel mogelijk gemaakt door het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD).

Daar waar de oorspronkelijke tekst van de NDF Zorgstandaard door de actualiteit achterhaald bleek, is de tekst aangepast. De herschreven tekst is voorgelegd aan vertegenwoordigers van de NDF lidorganisaties die veelal ook bij de ontwikkeling van de oorspronkelijke Zorgstandaard en bijbehorende addenda betrokken waren. Deze afgevaardigden functioneerden met last en ruggespraak naar de organisatie die ze vertegenwoordigden. Bij de beoordeling van de concepttekst hebben zij voornamelijk gekeken of de betekenis van de oorspronkelijke tekst voldoende geborgd bleef in het nieuwe format. Het commentaar van de reviewers is verwerkt totdat alle betrokkenen zich in de tekst konden vinden.

Klik hier voor een opsomming van relevante standaarden, richtlijnen en adviezen ten aanzien van de NDF Zorgstandaard. Alle referenties rondom diabetes en zwangerschap vindt u hier.

Voortdurend in ontwikkeling

Om draagvlak voor de NDF Zorgstandaard in ontwikkeling te verkrijgen, is (op continue basis) autorisatie van de Zorgstandaard met nieuwe, geïntegreerde onderdelen een vereiste. Hiertoe heeft de NDF in overleg met haar lidorganisaties een ‘autorisatieprotocol’ ontwikkeld.

Update 2015
De NDF Zorgstandaard is medio 2015 geactualiseerd. De versie die nu online staat, doet recht aan de nieuwste inzichten en richtlijnen binnen het diabetesveld.

Belangrijke input voor de recente actualisatieronde waren o.a. NHG standaard ‘Diabetes mellitus type 2’, de NIV richtlijn ‘Diabetes Mellitus’, de NDF richtlijn ‘Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes’, het door de NDF ontwikkelde document ‘Farmaceutische zorg als integraal onderdeel van de diabeteszorg’ en de ‘NDF Voedingsrichtlijn Diabetes, 2015’.

Sinds 2013 wordt de NDF Zorgstandaard diabetes online ontsloten middels deze website. De Nederlandse Diabetes Federatie waarschuwt dat de eerdere gedrukte versie, die nog volop in omloop is, inmiddels echt gedateerd is. De nu geldende standaard is alleen digitaal beschikbaar.

Coördinatieplatform Zorgstandaarden

In het najaar van 2008 heeft het bestuur van ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS het Coördinatieplatform Zorgstandaarden ingesteld. Vanuit dit platform is in 2010 een gemeenschappelijk raamwerk ontwikkeld welke als leidraad fungeert voor alle bestaande en nieuw te ontwikkelen zorgstandaarden in Nederland. In de visie van het Coördinatieplatform wordt de zorgstandaard geacht leidend te zijn, niet alleen voor de inhoud van de zorg, maar ook voor de organisatie van het zorgproces, de informatievoorziening en het kwaliteitsbeleid, de aanspraken en de bekostiging. Een groot aantal qua opzet uiteenlopende zorgstandaarden brengt ongewenste verzuiling met zich mee in de organisatie van zorg voor chronisch zieken met het risico van fragmentatie. De nagestreefde programmatische aanpak dreigt hierdoor praktisch onuitvoerbaar te worden. Bovendien bestaan er vaak meerdere chronische aandoeningen bij één persoon (multimorbiditeit), wat extra pleit voor een geïntegreerde aanpak van zorgstandaarden.

NAD

De NDF Zorgstandaard is een document dat voortdurend wordt aangepast aan de nieuwste inzichten en ontwikkelingen en behoeft hiertoe voortdurend onderhoud. Met het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD), uitgevoerd door de NDF in de periode 2009-2013, is dit continue proces in een stroomversnelling geraakt, aangezien implementatie van een volledige en actuele NDF Zorgstandaard het hoofddoel van dit programma is.

Het NAD heeft zichzelf een heel concreet en meetbaar doel gesteld: aan het eind van het NAD (juni 2013) moet er een complete en actuele NDF Zorgstandaard beschikbaar zijn voor alle zorgprofessionals, volgens welke richtlijnen de behandeling van mensen met (een hoog risico op) diabetes vormgegeven moet worden. Daarbij komen zowel de zorginhoudelijke, de organisatorische als de kwaliteitsnormen en eisen aan bod. Dit betekende een belangrijke impuls voor actualisering en uitbreiding van de NDF Zorgstandaard en daarmee werd het hanteren van een nieuw format eveneens onvermijdelijk.